"Soms is een kleine stap een grote verandering"
 

Tarieven en voorwaarden

Onderstaand vind u een overzicht van de tarieven en voorwaarden

 

 

Kennismaking                             

 

 

€0,00

 

 

Coaching  (duur 50-60 minuten)

 

 

€ 55,00

 

 

Ik Leer leren  (5 lessen zijn inclusief btw, werkboek 'a €32,50 en gebruik van materialen)

De training kan ook individueel aangeboden worden.

 

 

€ 182,50

 

 

  De bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW en gebruik van materialen.

  U kunt tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak, de afspraak verzetten of afzeggen. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

  Na ieder afspraak ontvangt u een factuur. U wordt verzocht deze binnen 8 dagen te voldoen (pinautomaat is nog niet aanwezig).

  In sommige gevallen wordt coaching door een zorgverzekeraar vergoed. Om na te gaan of de coaching (gedeeltelijk) wordt vergoed door uw zorgverzekering, dient u zelf contact op te nemen met uw verzekeraar. Mocht de coaching niet voor vergoeding in aanmerking komen door uw verzekering, dan kunt u de gemaakte kosten wellicht opvoeren bij uw belastingaangifte onder buiten gewone uitgaven.

  In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vraagwijzeropsterland.nl/persoonsgebonden-budget

 

 

 • U kunt telefonisch of per email een afspraak maken en uw hulpvraag kort toelichten, vervolgens krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd via de mail, waarop u o.a. uw adres gegevens kunt invullen en uw hulpvraag kort kunt toelichten, u wordt verzocht deze voor de eerste afspraak te retour te sturen.
 • Uw persoonsgegevens en gegevens betreffende uw hulpvraag worden alleen gebruikt ten behoeve van uw hulpvraag, de coaching en de facturering. Zie verder privacy verklaring onderaan deze pagina.
 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school of veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Beide gezaghebbende/ouders (indien van toepassing) dienen d.m.v. een handtekening akkoord te gaan met de coaching/begeleiding. Ouders dienden elkaar te informeren over de coaching/ begeleiding en dragen zelf de verantwoordelijkheid tot het overeenkomen van eventuele afspraken.
 • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met scholen, artsen, ex-partners en anderen plaatsvinden. Zo nodig kan ik u en uw kind ondersteunen in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • Ik heb ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekend dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uw zelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat we samen een passende oplossing kunnen zoeken.
 • Bern en Sa kindercoaching staat bij de kamer van koophandel vermeld onder nummer: 71006486


Privacyverklaring Bern en Sa Kindercoaching

Bern en Sa Kindercoaching Bern en Sa Kindercoaching, gevestigd aan Lange Singel 5, 8432PH Haule, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.bernensa-kindercoaching.nl Lange Singel 5, 8432PH, Haule 0657393223

M.van der Wal is de Functionaris Gegevensbescherming van Bern en Sa Kindercoaching Hij/zij is te bereiken via info@bernensa-kindercoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bern en Sa Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bern en Sa Kindercoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bernensa-kindercoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bern en Sa Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Bern en Sa Kindercoaching neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bern en Sa Kindercoaching) tussen zit. Bern en Sa Kindercoaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bern en Sa Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn >
Naam en achternaam, geslacht > Bewaartermijn > 7 jaar ivm administratie belastingdienst
Adresgegevens/ telefoonnummer/ email adres  > Bewaartermijn > 7 jaar ivm administratie belastingdienst
Geboortedatum > Bewaartermijn > 7 jaar ivm administratie belastingdienst
Bankgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar ivm administratie belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden
Bern en Sa Kindercoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bern en Sa Kindercoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bern en Sa Kindercoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bernensa-kindercoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bern en Sa Kindercoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bern en Sa Kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bernensa-kindercoaching.nl